VĮ Valstybinių miškų urėdija

Joniškio regioninis padalinys
     
 

 EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL 
    
 

Spausdinti puslapio vidurį

 
 
   
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys
Urėdijos g.1, LT84193
Beržininkų k., Joniškio r. 
Juridinių asmenų registre
kodas: 132340880
tel. +370 426 52032
faks.+370 426 55371
el.p. joniskis@vivmu.lt   
  

 56.222762, 23.649182 (WGS) 
    
     EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Iš viso apsilankė: 1745888
Šiandien apsilankė: 445
Dabar naršo: 115
 
2017-12-01  AM: Atsakymai į klausimus miškų urėdijų pertvarkos tema

 
 Martynas Norbutas
 

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
miškų urėdijų pertvarkos tema

2017 m. lapkričio 28 d.

Kiek laiko galios urėdijos kolektyvinė sutartis? Ar vienoje įmonė man bus taikomos geriausios kolektyvinės sutarties sąlygos?

Visos miškų urėdijose veikiančios kolektyvinės sutartys (37) po reorganizavimo liks galioti. Vienoje įmonėje kiekviena galiojanti kolektyvinė sutartis bus taikoma tiems darbuotojams, kuriems ji buvo taikoma iki reorganizavimo. Tuo atveju, jei veikiančioje kolektyvinėje sutartyje, kuri sudaryta iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo, nenumatyta, kad ji netenka galios reorganizavus įmonę, ši sutartis galios iki 2019 m. sausio 1 d., nebent pačioje sutartyje būtų nustatytas trumpesnis galiojimo terminas.

Pridedamas Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. spalio 18 d. išaiškinimas dėl kolektyvinių sutarčių galiojimo po reorganizavimo.

Kokias funkcijas atliks filialai, o kokias centrinė administracija?

Filialai atliks tas pačias kompleksinės miškų ūkio veiklos funkcijas tam filialui patikėtuose miškuose, kurias šiuo metu VĮ miškų urėdijos atlieka joms patikėjimo teisė perduotuose valstybiniuose miškuose. Tai pradedant miškų atkūrimu, jų priežiūra ir apsauga ir baigiant miško kirtimų organizavimu bei vykdymu ir prekyba mediena, pirmiausia mažmenine, bet ir didmenine. Tiesa, centrinė administracija, išplėtojus jos veiklą 2018 metais, perims dalį didmeninės prekybos mediena funkcijų, parduodant medienos kiekius, dažniausiai viršijančius vieno filialo veiklos apimtis. Centrinė administracija atliks visas bendrąsias funkcijas, tokias kaip įmonės finansų apskaitos organizavimas, informacinių technologijų, personalo, įmonės turto valdymas, investicijų koordinavimas ir pan.

Kaip vadinsis filialai? Ar išliks mūsų urėdijos pavadinimas?

Filialų pavadinimas bus formuojamas iš pastovios dalies „VĮ Valstybinių miškų urėdijos filialas“ pridedant konkretaus filialo pavadinimą pvz.: „Biržų urėdija“.

Kaip bus atrenkami darbuotojai, jei bus keli pretendentai į vieną vietą?

2018 metų eigoje mažinant filialų skaičių ir atrenkant paliekamų filialų darbuotojus, suprantama, kad kai kurie darbuotojai turės būti atleidžiami. Tokių atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus nustatys darbdavys (VĮ Valstybinių miškų urėdijos vadovas), suderinęs su darbo taryba arba profesine sąjunga. Tokiu atveju atranką vykdys ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teiks darbdavio sudaryta komisija, į kurią turės būti įtrauktas bent vienas darbo tarybos narys. Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama šių darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti:

 1. kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga;

 2. kurie augina daugiau kaip tris vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų arba vieni augina vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos  metų, arba vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 

 3. kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, kurie sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdami darbdavio įmonėje;

 4. kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip treji metai;

 5. kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje;

 6. kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, valdymo organų narius.

  Pažymėtina, kad 1–5 punktuose nustatyta pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti taikoma darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, kvalifikaciją.

  Ar bus stambinamos girininkijos? Ar bus atleidžiami girininkijų darbuotojai?

  Girininkijų darbuotojai nebus atleidžiami. Įmonės filialų lygmenyje centralizuojant medienos ruošą bus perkeliama dalis šį darbą iki tol dirbusių darbuotojų iš girininkijų į filialo struktūrą. Tik atlikus šį veiksmą, bus vertinama ar girininkijose yra įgyvendinama pačių miškininkų darbo grupės dar 2016 metais  pateikta rekomendacija, kuria remiantis vienam girininkijos darbuotojui turėtų tekti apie 1 tūkst. ha prižiūrimo valstybinių miškų ploto. Šios rekomendacijos neatitinkančiose girininkijose, žadama mažinti darbuotojų arba mažas girininkijas jungti į stambesnes.

  Urėdija pasirašiusi medienos ruošos sutartis su tiekėjais, kas bus su sutartimis po sausio 1 d.?

  Visi sutartiniai įsipareigojimai nuo sausio 1 d. pereis vienai įmonei. Sutartys, įskaitant ir medienos ruošos sutartis, galios tokį laikotarpį, kokiam jos sudarytos. Jei sutarties termino pabaiga numatyta vėliau nei 2018 m. sausio 1 d., tai suprantama, kad ta sutartis galios ir po 2018 m. sausio 1 d.

  Kodėl urėdams nesiūloma toliau dirbti įmonėje?

  VĮ Valstybinių miškų urėdija turės vieną vadovą. Nuo sausio 1 d. keisis įmonės valdymas. Dalį buvusių urėdijų vadovų funkcijų vykdys tiek įmonės vadovas, tiek valdyba. Tuo tarpu filialų vadovai atliks daug siauresnes, filialo lygmens funkcijas. Kita vertus, buvę urėdijų vadovai yra kviečiami dalyvauti atvirame konkurse į filialų vadovų pozicijas, todėl nors jie automatiškai nėra perkeliami – laimėję konkursus galėtų atlikti naujas filialo vadovo pareigas.

  Urėdijos turi sertifikatus, ar jie galios po sujungimo?

  FSC miškų sertifikatai, išduoti dabartinėms VĮ miškų urėdijoms, po sujungimo liks galioti, nes naujoji įmonė perims visus su tais sertifikatais susijusius įsipareigojimus, taip pat ji valdys bei tvarkys tuos pačius valstybinius miškus, su kuriais ir yra susieti sertifikatai. Kadangi pačios kompleksinės miškų ūkio veiklos principų naujojoje įmonėje nenumatoma keisti, tai atitinkamai nebus pagrindo ir esminei sertifikatų peržiūrai. Nebent bus reikalingi techniniai pakeitimai dėl įmonės pavadinimo pasikeitimo

  Kas bus su darbininkais, ar jie liks?

  Taip, jie liks atžvelgiant į kiekvieno filialo poreikį. Kadangi pertvarka tiesiogiai nėra susijusi su konkrečių miško darbų atlikimu, todėl miško darbininkų poreikio pokyčiui ši pertvarka artimiausiame laikotarpyje įtakos nedarys.

  Kas bus su technika? Ar ji liks, kur ji bus, jei urėdijos jungiamos į vieną filialą?

  Technika ir toliau bus naudojama pirmiausia filialo lygmeniu. Vėlgi, kiekvieno filialo atveju bus sprendžiama kur racionaliau tą techniką laikyti, ypač jungiant filialus 2018 metų eigoje. Tačiau stambioji technika (medvežės, medkirtės, miškovežiai) esant poreikiui efektyviau panaudoti galės būti laikinai perkeliama ir į kitus įmonės filialus.

  Medienos ruoša pereina į centralizuotus padalinus, kas vykdys medienos apsaugą?

  Paruoštos ir priimtos medienos apsaugą vykdys tie įmonės darbuotojai, kuriems tokia funkcija bus patikėta. Ir šiuo metu centralizuota medienos ruoša vykdoma dalyje VĮ miškų urėdijų, kur atitinkamai organizuojama ir paruoštos medienos apsauga.

  Ką veiks girininkijos, jei ruoša centralizuojama?

  Filialų lygmenyje centralizavus medienos ruošą, girininkijos vykdys tokias funkcijas, kokias ir šiuo metu vykdo tose miškų urėdijose, kuriose jau dabar medienos ruoša centralizuota pačios urėdijos lygmeniu. Suprantama, kad daugiau dėmesio bus galima skirti miško atkūrimo, auginimo ir priežiūros bei apsaugos priemonėms, be to, girininkijų vaidmuo bus esminis įgyvendinant gamtotvarkos priemones miškuose.

  Kur bus įmonės centrinė būstinė?

  Įmonės centrinę būstinę 2019 m. ketinama įkurti Panevėžio rajone Katinų kaime. Tiesa dalis darbuotojų dirbs Kaune.

  Kas bus su medelynais?

  Medelynų optimizavimo programa ir toliau bus vykdoma. Numatoma, kad medelynai nuo 2018 m. vidurio bus tiesiogiai valdomi iš įmonės centrinės administracijos Miško sėklų ir sodmenų skyriaus. Darbuotojai, kurie šiuo metu dirba medelynuose, ir toliau juose dirbs, tačiau produkcijos gamybos ir realizavimo apimtis, logistiką ir tiekimą koordinuos ne filialo, o atsakingi centrinės administracijos darbuotojai.

  Ar bus siūlomas persikvalifikavimas kaip buvo žadėta? Kaip tai bus organizuojama?

  Kadangi įmonės veiklos optimizavimas vyks 2018 metais, už darbuotojų perkvalifikavimo organizavimą tiesiogiai bus atsakinga įmonės vadovybė, į šį procesą taip pat įtraukiant Darbo biržą, Valstybinę darbo inspekciją. Aplinkos ministerija taip pat teiks visokeriopą pagalbą organizuojant perkvalifikavimo procesą, taip pat esant poreikiui ir teisinei galimybei skirs lėšas šio proceso organizavimui iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos.

  Jei atlyginimai bus suvienodinti tas pačias pareigas turintiems žmonėms, tai jie mažės ar didės?

  Iki 2018 m. vidurio bus suvienodinti visų pareigybių bazinių atlyginimų dydžiai. Vis dėlto ir tas pačias pareigas užimantys darbuotojai galės gauti didesnį atlygį, jei jiems bus skiriami papildomi darbai. Baziniai atlyginimai bus vienodinami lygiuojantis į didesnius atlyginimus. Remiantis gerosios įmonių valdymo praktikos Lietuvoje ir užsienyje pavyzdžiais, įmonėje bus įdiegta vieninga darbuotojų veiklos valdymo ir motyvavimo sistema, kuri leis užtikrinti, kad tas pačias funkcijas vykdantys specialistai, esant toms pačioms darbų apimtims, gautų vienodą darbo užmokestį, nustatytų aiškius ir objektyvius darbuotojų skatinimo ir motyvavimo kriterijus. Ilgalaikėj perspektyvoje atlyginimai turėtų pasiekti vidutinius dydžius lyginant su mūsų kaimyninėse šalyse, tame pačiame sektoriuje dirbančių darbuotojų atlyginimais.

  Kaip su darbu susitvarkys vienas buhalteris? Ką veis administratorius?

  Intensyvesni pokyčiai filialų personalo srityje numatomi tik nuo 2018 m. vidurio. Tik sukūrus pakankamą Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrių centrinėje administracijoje, dalis šiuo metu buhalterių atliekamų darbų bus perimta. Todėl sumažės regionuose dirbančių buhalterių darbo krūvis. Konkretus buhalterių skaičius filiale bus tvirtinamas atsižvelgiant į darbų apimtis. Administratoriaus pareigos (26 filialuose nuo 2019 m.) apims pirminį dokumentų tvarkymą, interesantų aptarnavimą ir pirminės informacijos suteikimą, taip pat kitas su filialo veiklos administravimu susijusias funkcijas.

  Kodėl filiale bus vienodas darbuotojų skaičius, kai darbų apimtys skirtingos?

  Darbuotojų skaičius filialuose bus skirtingas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir specifiką. Aplinkos ministerijos parengtuose siūlymuose pateikiama pavyzdinė filialo struktūra. Ji bus adaptuojama prie kiekvieno filialo specifikos.

  Filialo struktūroje nėra informatikų, kaip bus užtikrinama sistemų priežiūra?

  Įmonės centriniame padalinyje bus sukurtas Informacinių technologijų skyrius, kuris spręs esminius informacinių sistemų atnaujinimo, palaikymo klausimus, teiks konsultacijas darbuotojams. Kai kuriuose filialuose ir toliau gali išlikti informatikų pareigybė. Vis dėlto kur jos turėtų likti, o kur paslaugos turėtų būti perkamos spręs naujoji vadovybė. Tikėtina tai bus daroma 2018 m. pabaigoje – 2019 m. pirmajame ketvirtyje.
   
   
   

 
Atgal   Spausdinti  
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys